เอกสารประกอบการขอทุนอุดหนุนงานวิจัยงบประมาณแผ่นดิน 2566


Fundamental Fund

รายการเอกสารDownload
1. แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ สำหรับชุดโครงการวิจัย [ไฟล์ Word] (อัพเดทล่าสุด 03/11/64)Download
2. แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ สำหรับโครงการวิจัยย่อย [ไฟล์ Word] (อัพเดทล่าสุด 17/10/64)Download
3. แบบฟอร์มแตกรายละเอียดงบประมาณ (แตกตัวคูณ66) (อัพเดทล่าสุด 11/10/64)Download
4. แบบฟอร์มประเมินระดับ_TRL_ระดับ_SRLDownload
5. เอกสารประกอบการชี้แจงแนวทางการจัดทำแผนงานวิจัยและชุดโครงการวิจัย เพื่อเสนอขอทุนสนับสนุนจากงบประมาณแผ่นดิน
กองทุน ววน.ประเภททุน FF ประจำปีงบประมาณ2566
Download
6. คู่มือนักวิจัย สกสว. Download
7. แบบเสนอเพื่อขอรับการพิจารณาด้านจริยธรรมของการวิจัยในมนุษย์Download
8. แบบชี้แจงอาสาสมัครและแบบยินยอมอาสาสมัครDownload
9. คำอธิบายและประเภทของผลผลิต นิยามของผลผลิต และหลักฐานการตรวจสอบDownload
10. คู่มือการจัดทำคำของบประมาณและการบริหารจัดการงบประมาณเพื่อสนับสนุนงานมูลฐานตามพันธกิจของหน่วยรับงบประมาณ 
(Fundamental Fund : FF) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ปรับปรุง 21 ตุลาคม 2564)
Download
11. แบบฟอร์มการนำผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ไปใช้อันก่อให้เกิดประโยชน์Download